Wynajem rusztowań
Wynajem rusztowań

RODO

Szanowni Państwo, Uprzejmie informujemy, iż 25 maja 2018 roku zacznie obowiązywać (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - zwane „RODO”). Na podstawie art. 13 RODO przekazujemy Państwu informacje dotyczące zasad przetwarzania Państwa danych osobowych przez

BAUTEC RUSZTOWANIA Monika Serafin z siedzibą w Łodzi.

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Państwa danych osobowych jest BAUTEC RUSZTOWANIA Monika Serafin z siedzibą w Łodzi ul. Leszczyńskiej 18a/20, 93-347 Łódź, kontakt mailowy pod adresem: biuro@bautec-lodz.pl. Administrator Danych nie wyznaczył Inspektora Danych Osobowych dlatego wszelkie kwestie dotyczące danych osobowych można kierować na adres e-mail: biuro@bautec-lodz.pl, adres siedziby Ul. Leszczyńskiej 18a/20 93347 Łódź lub telefonicznie 501-474-313

ZAKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Państwa dane osobowe lub dane osobowe Państwa przedstawicieli będą przetwarzane zgodnie z art. 6 ust 1 pkt a,b,c, oraz f RODO wyłącznie w celu :
a) realizowania i wykonania zawartej z Państwem umowy wynajmu rusztowań zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,
c) ustalenia, obrony lub dochodzenia ewentualnych roszczeń, ochrony osób i mienia należącego do Administratora Danych Osobowych
d) przesyłania Państwu informacji ofert handlowych w szczególności w celu kontaktu drogą mailową, telefoniczną informowania o usługach, produktach i wydarzeniach z udziałem administratora i jego personelu w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

Państwa dane osobowe:
a) będą przechowywane przez okres trwania i wykonywania zawartej z Państwem umowy
b) będą przechowywane przez okres przewidziany w przepisach szczególnych,
c) będą przechowywane przez okres trwania i wykonywania zawartej z Pana/Pani pracodawcą umowy; przez okres niezbędny do zapewnienia ochrony osób lub mienia należącego do Administratora bądź przez okres niezbędny do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń.
d) przez okres przesyłania informacji handlowych i marketingowych drogą mailową, bądź do czasu wycofania przez Pana/Panią zgody na przetwarzanie w tym celu.

PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH

W niektórych sytuacjach Administrator ma prawo przekazywać Państwa dane osobowe innym odbiorcom, jeśli będzie to niezbędne w celu realizacji oferty, zlecenia, umowy. Będziemy w takim przypadku przekazywać dane osobowe: osobom upoważnionym przez nas, naszym pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych osobowych w celu wykonywania swoich obowiązków, podmiotom przetwarzającym, którym powierzymy przetwarzanie danych osobowych oraz innym odbiorcom danych wykonującym usługi pocztowe, kurierskie, księgowe, prawne, informatyczne, bankowe, ubezpieczeniowe

PAŃSTWA PRAWA W STOSUNKU DO PRZEKAZANYCH DANYCH OSOBOWYCH

1. Przysługuje Państwu prawo do:
żądania od administratora dostępu do danych osobowych Pana/Pani dotyczących, żądania sprostowania danych, żądania usunięcia danych, żądania ograniczenia przetwarzania danych, żądania przenoszenia danych
2. Na działania Administratora przysługuje Państwu skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku gdy uznają Państwo iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO lub ustawy.
3.Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania
4. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do Państwa trzeciego.
5. Jeżeli przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych odbywa się na podstawie wyrażonej zgody, może Pan/Pani cofnąć zgodę w dowolnym momencie, poprzez przesłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na adres mailowy: biuro@bautec-lodz.pl
6.Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową zawarcia umowy realizacji usługi.

Zaufali nam

Atal
Atal wykonawstwo
Aflopa
Biner
BJT
Budvar
Dajmos
Stoned
Okno studio
Skanska
Poziom
Warbud
Zimny
ZRW